پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت و با شرایط زیر واگذار نماید.
اوقات شرعي
بازدید : 419 4 اسفند 1399 ساعت 10:32 شماره :84181

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت و با شرایط زیر واگذار نماید.
 

                                                                                      بسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی

دارای صلاحیت و با شرایط زیر واگذار نماید.

 

ردیف

موضوع پروژه

شهرستان

مدت اجرا

مبلغ تضمین(ریال)

برآورد(ریال)

بازدید

1

تجدید مناقصه آبخیزداری و حفاظت خاک شهرمیان

اقلید

5/1ماه

000/000/224

256/410/466/4

16/12/99ساعت 9صبح

2

تکمیل  بند سنگی ملاتی تنگ میدان خشت

کازرون

3ماه

000/000/318

294/752/350/6

17/12/99 ساعت 9صبح

3

بندهای سنگی ملاتی آبخیزداری حفاظت خاک هرات خاتم

سرچهان

3ماه

000/000/57

232/480/692/5

13/12/99 ساعت 9صبح

4

کنترل سیلاب و آبخوانداری بند دره آب بالاده

کازرون

3ماه

000/000/268

616/405/358/5

17/12/99 ساعت 1عصر

              

                  1- تاریخ انتشار در سامانه 4/12/99 می باشد

2                 -مبلغ تضمین باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:           

                 الف) ضمانت نامه بانکی  ب) ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.  

ج) انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376)   د)وثیقه ملکی

ه) واریز وجه نقد به حساب شماره IR800100004058042107626546 بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده سرمایه ای منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

3- انجام مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.irمی باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

4- مهلت ارسال اسناد از طریق سامانه و ارسال پاکت الف علاوه بر بارگزاری در سامانه صورت فیزیکی ساعت 14 مورخ 19/12/ 99 میباشد.

5-  محل تحویل پاکت الف به نشانی شیراز چهار راه ستارخان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس طبقه اول امور قراردادها و پیمانها با شماره تماس 07136494567 میباشد.

6- گشایش پیشنهادها  در ساعت 8صبح 20/12/99 از طریق سایت مذکور در محل سالن جلسات اداره کل انجام خواهد پذیرفت لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها و پیمانکاران حقیقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صلاحیت5- آب می باشند دعوت به عمل می آید لذا کلیه اقدامات پیمانکاران از طریق سامانه مذکور و با توجه به مندرجات و شرایط از طریق سامانه مذکور اقدام و با توجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه مدارک درخواستی شامل پاکات (الف ب ج) بصورت فایل pdfدر سامانه درج  و ارسال نمایند ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور قراردادها و پیمانهای اداره کل واقع در چهارراه ستارخان ابتدای بلوار مطهری مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و85192768-021

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول                                                                               تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

 4/12/99                                                                                                           6/12/99

                                                                                                                روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :