پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت و با شرایط زیر واگذار نماید .
اوقات شرعي
بازدید : 1839 6 آبان 1397 ساعت 13:37 شماره :53250
مناقصات
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت و با شرایط زیر واگذار نماید .
 

بسمه تعالی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در نظر دارد عملیات زیر را با استناد قانون برگزاری مناقصات به شرکت و پیمانکاران حقیقی دارای صلاحیت و با شرایط زیر واگذار نماید .

ردیف

موضوع پروژه

شهرستان

مدت اجرا

مبلغ تضمین(ریال)

برآورد(ریال)

تاریخ انتشار در

سامانه

بازدید

1

احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی زکیان وباباکوهک بیضا

سپیدان

3ماه

380/000/000

7/561/453/141

97/8/7

97/8/14

2

احداث بندهای سنگی ملاتی جورگ

سپیدان

3ماه

283/000/000

5/657/557/732 

97/8/7

97/8/14

3

احداث بندهای سنگی ملاتی قادرآباد

خرمبید

3ماه

506/000/000

10/112/816/202 

97/8/7

97/8/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1اعتبار پروژه مذکور از محل صندوق توسعه ملی می باشد

2-مبلغ تضمین باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود الف) ضمانت نامه بانکی

 ب) ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.  

ج) انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376)  

د) واریز وجه نقد به حساب شماره 2174213021002 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده سرمایه ای منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

3- انجام مناقصات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.irمی باشد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

4- مهلت ارسال اسناد از طریق سامانه و ارسال پاکت الف بصورت فیزیکی ساعت14 مورخ 22/8/97 میباشد.

5- محل تحویل پاکت الف به نشانی شیراز چهار راه ستارخان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس طبقه اول امور قراردادها و پیمانها با شماره تماس 07136494567 میباشد.

6- گشایش پیشنهادها در ساعت8صبح مورخ 23/8/97 از طریق سایت مذکور در محل سالن جلسات اداره کل انجام خواهد پذیرفت لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها و پیمانکاران حقیقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صلاحیت5- آب می باشند دعوت به عمل می آید لذا کلیه اقدامات پیمانکاران از طریق سامانه مذکور و با توجه به مندرجات و شرایط از طریق سامانه مذکور اقدام و با توجه به مندرجات اسناد و شرایط مناقصه مدارک درخواستی شامل پاکات (الف ب ج) بصورت فایل pdfدر سامانه درج و ارسال نمایند ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور قراردادها و پیمانهای اداره کل واقع در چهارراه ستارخان ابتدای بلوار مطهری مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737-021 و85192768-021

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول                                                                                     تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

                7/8/97                                                                                                                        9/8/97

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :