اوقات شرعي
بازدید معاون مالی اداری ، مدیر کل حوزه حراست ، مدیر کل امور اداری ، مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور از واحد مدیریت فن آوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و مشاهده دستاوردهاي علمی و فنی آن واحد .
بازدید معاون مالی اداری ، مدیر کل حوزه حراست ، مدیر کل امور اداری ، مدیرکل حوزه ریاست سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور از واحد مدیریت فن آوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و مشاهده دستاوردهاي علمی و فنی آن واحد .