اوقات شرعي
بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی و همکاران ، مدیر امور اراضی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، رئيس اداره امور اراضی شهرستان شیراز از واحد مدیریت فناوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی و همکاران ، مدیر امور اراضی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، رئيس اداره امور اراضی شهرستان شیراز از واحد مدیریت فناوری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان