اوقات شرعي
سفر رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هیئت همراه در جلسه جمع بندی بازدیدهای به عمل آمده جهت اخذ تصمیمات لازم در فرمانداری کازرون
سفر رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هیئت همراه جلسه جمع بندی بازدیدهای به عمل آمده جهت اخذ تصمیمات لازم در فرمانداری کازرون تشکیل گردید.