اوقات شرعي
سفر رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ،معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به فارس و بازدید از منطقه دوسیران وباغات دیم احداثی کوهچنار
سفر رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ،معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به فارس و بازدید از منطقه دوسیران وباغات دیم احداثی کوهچنار