پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پرسشهاي متداول
اوقات شرعي
پرسشهاي متداول

        آبخیز (watershed) چیست؟

v      آبخیزداری (watershed management) چیست؟

v      دبی (discharge) چیست؟

v      بند اصلاحی (check dam) چیست؟

v      رانش (land slide) چیست؟

v      سیل (fl6ood) چیست؟

v      فرسایش (erosion) چیست؟

v      کشت روی خطوط تراز (Contour farming) چیست؟

v      کشت نواری(Strip cropping) چیست ؟

v      هشدار سیل (flood warning) چیست ؟

v      GIS چیست؟

v      جنگل(forest) چیست؟

v      مرتع (range) چیست؟

v      چراگاه (pasture) چیست؟

v      مرتعداری (range management) چیست ؟

v      اشکوب (layer or stratum) چیست؟

v      اکولوژی (ecology) چیست؟

v      پروانه چرا (grazing license) چیست؟

v      چرا (grazing) چیست؟

v      وضعیت مرتع (range condition) چیست؟

v      شایستگی مرتع (range suitability) چیست ؟

v      ظرفیت چرا (grazing capacity) چیست؟

v      گرایش مرتع (range condition trend) چیست؟

v      چگونه از جنگل محافظت کنیم؟

v      بیابان (desert) چیست؟

v      بیابان‌زایی (desertification) چیست؟

v      نقش انسان در بیابان‌زایی چیست؟

v      بیابان‌زدایی (Combat desertification) چیست؟

v      تپه ماسه‌ای (sand dune) چیست؟

v      فرسایش بادی (wind erosion) چیست؟

v      مالچ نفتی چیست؟

 

چاپ | ارسال به ديگران  |