" /> " /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - لیست تعیین صلاحیت و رتبه بندی برخی شرکتهای تعاونی فراگیر
اوقات شرعي
لیست تعیین صلاحیت و رتبه بندی برخی شرکتهای تعاونی فراگیر

لیست تعیین صلاحیت و رتبه بندی برخی شرکتهای تعاونی فراگیر منابع طبیعی وآبخیزداری استان فارس
( موضوع تبصره 2 بند ب ماده 4 آئین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور)

ردیف

استان

شهرستان

نام تعاونی

پایه 

1

فارس

اقلید

شرکت تعاونی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان اقلید

1

2

فارس

لارستان

شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  لارستان

1

3

فارس

لامرد

شرکت تعاونی فراگیرمنابع طبیعی شهرستان لامرد

1

4

فارس

شیراز

شرکت تعاونی بهره برداران منابع طبیعی و آبخیزداری بنرود شهرستان شیراز

1

5

فارس

مرودشت

شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  مرودشت

1

6

فارس

خرامه

شرکت تعاونی فراگیر منابع طبیعی شهرستان خرامه

2

7

فارس

جهرم

شرکت تعاونی فراگیر مرتعداران منابع طبیعی شهرستان جهرم

1

8

فارس

استهبان

شرکت تعاونی کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان استهبان

1

9

فارس

قیروکارزین

شرکت تعاونی کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قیرو کارزین

2

چاپ | ارسال به ديگران  |